21-23 Czerwca 2024

21-23 Czerwca 2024

Dni
Godzin
Minut
Zapraszamy na festiwal!

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzka 13 C, 44-200 Rybnik, adres email: biuro@subregion.pl
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: biuro@subregion.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • Przeprowadzenie konferencji/ szkolenia/ warsztatu i innych form szkoleniowych w tym: Wysłanie zaproszeń; obsługa zgłoszeń/ rejestracja uczestników; weryfikacja obecności uczestników; wydanie certyfikatów / potwierdzeń uczestnictwa; dokumentacji szkolenia/warsztatów/konferencji (w tym audio-wizualne).
  • Archiwizacja.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679), wynikający z:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (m. in. art. 6,7,110,114-116, 140).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonujących asystę strony internetowej subregion.pl).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie, która pozwala na zidentyfikowanie danych dotyczących ich przedmiotu przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane były gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej. (art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) z uwzględnieniem krajowych przepisów dot. archiwizacji dokumentów.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkolenia/ warsztatu/ konferencji i innych form szkoleniowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Skip to content